Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονεί η εταιρεία αφορούν κτιριακές εφαρμογές κάθε είδους και πολυπλοκότητας εφαρμογής, αποτυπώσεις ή προμελέτες για την σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών